Zaktualizowane ITS w sprawie benchmarkowania podejścia wewnętrznego

W dniu 4 sierpnia 2016 r. na stronach internetowych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) opublikowano poprawioną wersję Wykonawczych Standardów Technicznych (ITS) w sprawie benchmarkowania podejścia wewnętrznego. Poprawione ITS posłużą właściwym organom w dokonywanej przez nie ocenie podejścia wewnętrznego w zakresie ryzyka kredytowego i rynkowego w 2017 r.
Jednocześnie z opublikowaniem ITS, na stronach internetowych EBA opublikowano Informację w tym przedmiocie.

Tekst ITS dostępny jest pod adresem:
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1542632/Benchmarking+package+for+2017+exercise+%28end+2016+data%29.zip
Tekst Informacji dostępny jest pod adresem:
http://www.eba.europa.eu/-/eba-amends-technical-standards-on-benchmarking-of-internal-approaches 

Polityka cookie