Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony

Przypominamy, że 22 lutego 2016 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220). Ustawa ta wprowadziła swego rodzaju rewolucję zrównując okresy wypowiedzeń umów o pracę na czas określony i na czas nieokreślony. Począwszy od 22 lutego 2016 r. okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony uzależniony jest od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy i wynosi: w przypadku stażu do 6 miesięcy – 2 tygodnie, od 6 miesięcy do 3 lat – jeden miesiąc, powyżej 3 lat – 3 miesiące.

Nowe przepisy regulujące długość okresów wypowiedzenia umów o pracą na czas określony znajdują zastosowanie nie tylko do umów zawieranych po 22 lutego 2016 r., ale również do umów o pracę na czas określony, które w tym dniu już trwały i co do których strony przewidziały możliwość ich wcześniejszego wypowiedzenia. Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia takich umów o pracę, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy przypadających przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (a więc przed 22 lutego 2016 r.). Oznacza to, że już w sierpniu 2016 r. dojdzie do wydłużenia okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, które trwały w dniu 22 lutego 2016 r., i w których strony przewidziały mozliwość wcześniejszego rozwiązania za 2 – tygodniowym wypowiedzeniem.

W związku z powyższym należy zadać pytanie, w jaki sposób należy liczyć ów 6 – miesięczny termin?
Ani Kodeks pracy ani ustawa nowelizująca nie dają w tym zakresie odpowiedzi. Kodeks pracy stanowi natomiast, że w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego i piśmiennictwie podkreśla się, że regulacje kodeksu cywilnego nie mogą znaleźć odpowiedniego zastosowania np. w przypadku obliczania terminów warunkujących nabycie uprawnień pracowniczych. Należy w tym wypadku stosować potoczny sposób liczenia terminów, zgodnie z którym termin upływa w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym rozpoczęto liczenie. Przyjęcie tej koncepcji spowoduje uznanie, że 6 – miesięczny okres liczony od 22 lutego 2016 r. zakończy się z dniem 21 sierpnia 2016 r. W konsekwencji, gdyby okres wypowiedzenia umowy na czas określony przypadał w w dniu 21 sierpnia 2016 r. lub wypadał po tej dacie, do umowy należałoby stosować dłuższy, 1 – miesięczny okres wypowiedzenia.

Prezentowany wyżej sposób liczenia terminów jest odmienny od stosowanego na gruncie art. 112 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Zastosowanie art. 112 Kodeksu cywilnego powodowałoby zatem, że 6 – miesięczny okres zatrudnienia liczony od 22 lutego 2016 r. upływałby w dniu 22 sierpnia 2016 r. i gdyby w tej dacie lub po niej przypadał okres wypowiedzenia umowy na czas określony, należałoby już stosować nie 2 – tygodniowy a miesięczny okres wypowiedzenia.

Należy mieć jednak na uwadze, że termin 6 – miesięczny, o którym mowa w Ustawie nowelizującej i Kodeksie pracy nie musi być terminem ciągłym, może składać się z przerywanych okresów. Poszczególne okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia nie muszą bowiem następować po sobie i może zdarzyć się sytuacja, w której zajdzie konieczność ich zsumowania. Wówczas należy zastosować art. 114k.c., zgodnie z którym, jeśli termin oznaczony jest w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni 30, a rok za dni 365. W przypadku zatem okresu 6 – miesięcznego należałoby go liczyć jako 180 dni. Przyjęcie tego sposobu liczenia spowoduje, że począwszy od 180. dnia zatrudnienia u danego pracodawcy, w stosunku do pracownika zastosowanie znajdzie 1 – miesięczny okres zatrudnienia. 180. dniem liczonym od 22 lutego 2016 r. będzie 20 sierpnia 2016 r. Jeśli zatem okres wypowiedzenia umowy na czas określony przypadałby na dzień 20 sierpnia lub po tym dniu, do pracownika znalazłby już zastosowanie 1 – miesięczny okres wypowiedzenia.

Jak już zostało to wskazane powyżej, przepisy prawa nie precyzują, który ze sposób liczenia terminów należy stosować przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy na czas określony. Wydaje się, że najwłaściwszym będzie ostatni przytoczony sposób liczenia terminu, odpowiedni dla liczenia okresów, dla których nie jest wymagana ciągłość. Nie można jednak zagwarantować, że sposób ten zostanie zaakceptowany przez pracownika, Państwową Inspekcję Pracy lub sąd w razie ewentualnego sporu.

Polityka cookie