Planowane zmiany w ustawie o cudzoziemcach

W poprzednich wydaniach Alertu Prawa Pracy informowaliśmy o planowanych zmianach w zakresie zatrudniania cudzoziemców, wprowadzanych do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym m.in. o nowych typach zezwoleń na pracę.

Nie są to jednak jedyne zmiany jakie ustawodawca planuje w najbliższym czasie wprowadzić w przepisach dotyczących pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski. Wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wymusiło również zmianę m. in. ustawy o cudzoziemcach.
Mają być do niej dodane dwa nowe rozdziały, które będą regulowały udzielanie zezwoleń na pobyt czasowy w celu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz udzielanie zezwoleń na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.
Ta zmiana na celu przede wszystkim świadome zarządzanie migracjami w Polsce i w związku z tym dostosowanie przepisów do potrzeb związanych z przyjmowaniem określonych grup cudzoziemców. W ustawie znajdą się ułatwienia dla cudzoziemców chcących osiedlić się w Polsce na stałe z uwagi na posiadane polskie pochodzenie lub posiadanie Karty Polaka oraz dla cudzoziemców podejmujących w Polsce studia, dla absolwentów polskich uczelni oraz dla osób podejmujących w Polsce pracę, w tym dla cudzoziemców o pożądanych kwalifikacjach zawodowych.
Absolwenci polskich uczelni ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy będą obowiązani wykazać posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce zamiast, jak to jest obecnie, posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu. Udzielenie tego zezwolenia ma bowiem na celu pobyt cudzoziemca w Polsce w celu poszukiwania pracy, a przedłożenie dokumentów potwierdzających posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wymusza na nich w praktyce przedłożenie umowy o pracę i zmianę kwalifikacji wniosku.
Cudzoziemcy polskiego pochodzenia oraz posiadacze Karty Polaka będą mieli możliwość aplikowania o zezwolenie na pobyt stały w czasie niezgodnego z prawem pobytu oraz w okresie, w którym zgodnie z prawem powinni opuścić terytorium naszego kraju. Natomiast cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt stały oraz o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE będą musieli wykazać się znajomością języka polskiego.
Ciekawe zmiany mają nastąpić również w przypadku pracowników ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Przede wszystkim planowane jest doprecyzowanie, iż stroną takiego postępowania jest jedynie cudzoziemiec. Pozwoli to na usprawnienie procedury uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Aktualnie bowiem zakłada się, że stroną tego postępowania jest również pracodawca, co zobowiązuje organy administracji do informowania również ich o m.in. wszczęciu postępowania, bądź możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.
Co ważne, planuje się uchylenie przepisu zobowiązującego cudzoziemca do załączenia do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę umowy o pracę zawartej z podmiotem powierzającym pracę, pomimo iż podjęcie przez cudzoziemca pracy jest możliwe dopiero po uzyskaniu przedmiotowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wymusza to obecnie na pracodawcach wpisywanie w umowach dat przyszłych, a w przypadku przedłużających się postępowań zawierania kolejnych aneksów do tych umów. Umowy zostaną zastąpione oświadczeniami pracodawców, którzy tak jak to ma miejsce obecnie, wypełniają załącznik do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.


Marta Schneider
aplikant radcowski
MERSKI RADCY PRAWNI I ADWOKACI

Polityka cookie