O NAS

Właścicielem strony www.merski.pl jest MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-858) przy ul. Grobla 21, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000366361, REGON 301555831, NIP 778-147-50-02.

Kontakt z nami możliwy jest poprzez e-mail: office@merski.pl bądź telefonicznie: 61-853 32 43.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KANCELARII I KONTAKT Z NIM

Kancelaria wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez e-mail: privacy@merski.pl 

JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE ZBIERAMY W ZWIĄZKU Z PRZEGLĄDANIEM STRONY MERSKI.PL INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Samo przeglądanie zawartości naszego serwisu nie wiąże się z pozyskiwaniem przez nas żadnych danych pozwalających bezpośrednio ustalić Państwa tożsamość. 

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies – niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. 

Stosujemy jedynie cookies funkcjonalne:

  • • pll_language, którego okres przechowywania wynosi 1 rok. Cookies te służą ułatwieniu korzystania z naszej strony – zapamiętują język przeglądarki użytkownika i pozwalają wyświetlić stronę w odpowiedniej wersji językowej,
  • • cookiesX – którego okres przechowywania wynosi 30 dni. Te cookies zapamiętują informacje o zaakceptowaniu przez użytkownika plików cookies.

Zgodą na wykorzystywanie cookies można zarządzać za pośrednictwem ustawień Pani/ Pana przeglądarki internetowej.

PRZETWARZANIE DANYCH W PRZYPADKU NAWIĄZANIA Z NAMI KONTAKTU 

Jeżeli nawiążą Państwo kontakt z nami (telefoniczny bądź za pomocą poczty elektronicznej) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpoznania pytania, z którym się Państwo do nas zwrócili. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych będzie każdorazowo uzależniona od okoliczności konkretnej sprawy (np. Państwa zgoda, niezbędność do zawarcia umowy, której są Państwo stroną lub niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy). 

Na każdym etapie przetwarzania dane te będą podlegały ochronie przed ich niezgodnym z prawem lub przypadkowym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do nich. Dane te mogą również podlegać tajemnicy zawodowej, przewidzianej przepisami ustawy Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych.

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Dane osobowe mogą przez nas być udostępniane niektórym z naszych kontrahentów. Będzie to miało jednak miejsce jedynie wtedy, gdy udostępnienie danych jest niezbędne do wykonania przez nich określonej usługi na naszą rzecz. Odbiorcami danych osobowych mogą być zatem m. in.:

a) firmy świadczące nam usługi bądź rozwiązania informatyczne,

b) firmy archiwizujące lub niszczące dokumenty na nasze zlecenie,

c) firmy świadczące nam usługi rachunkowo – księgowe lub audytorskie,

d) banki, operatorzy usług płatniczych, brokerzy ubezpieczeniowi.

Zawierane z tymi podmiotami umowy, na podstawie których świadczą oni nam usługi określają ich obowiązki związane z zabezpieczeniem oraz zachowaniem poufności udostępnianych im danych osobowych. 

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Zgodnie z RODO, każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo:

a) uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy dotyczące jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – uzyskać dostęp do tych danych,

b) żądać sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,

c) żądać usunięcia dotyczących jej danych osobowych – w przypadkach przewidzianych prawem (np. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane),

d) żądać ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych – w przypadkach przewidzianych prawem (np. na okres pozwalający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych – jeżeli ta prawidłowość jest kwestionowana),

e) otrzymać dane osobowe, które dostarczyła administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie uzyskanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu ich przesłania innemu administratorowi (tzw. prawo do przenoszenia danych),

f) wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (czyli przetwarzanych w oparciu o przesłankę usprawiedliwionego interesu administratora),

g) jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody – wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej wycofaniem.

W celu realizacji wskazanych wyżej praw prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU:

Jeżeli osoba, której dane osobowe przetwarzamy uważa, że naruszamy obowiązujące przepisy prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Informujemy, że nie będą Państwo podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

Państwa dane osobowe nie będą przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.