POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie ze strony www.merski.pl administrowanej przez MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci Sp. k. w Poznaniu („Kancelaria”) nie wiąże się z pozyskiwaniem przez Kancelarię z żadnych danych użytkowników pozwalających bezpośrednio na ustalenie ich tożsamości. Nie podejmujemy też żadnych dodatkowych działań zmierzających do ustalenia tej tożsamości.

Stosujemy jednak cookies – niewielkie pliki, które są przesyłane do urządzenia użytkownika podczas przeglądania naszej strony. Mogą one dostarczyć nam informacji o adresie IP użytkownika, nazwie domeny, typie systemu operacyjnego użytkownika oraz typie przeglądarki. Pliki te w żaden sposób nie pozwalają nam jednak ustalić tożsamości użytkowników.

Stosujemy następujące rodzaje cookies:

cookies sesyjne (tymczasowe) – umożliwiające poprawne przekazywanie treści naszej strony internetowej na Państwa urządzenie końcowe; zawierają one wyłącznie informacje pozwalające na identyfikację danej sesji;


W przypadku nawiązania z nami kontaktu i przekazania nam informacji stanowiących dotyczące Państwa dane osobowe zobowiązani jesteśmy zgodnie z obowiązującym prawem udzielić Państwu informacji odnoszących się do przetwarzania przez nas tych danych. Znajdą je Państwo poniżej.


Kto będzie administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych będzie MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61 – 858) ul. Grobla 21, wpisana do KRS pod numerem 0000366361.

Czy wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych?

Tak. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych – osobę, która nadzoruje u nas zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Można się z nią skontaktować w następujący sposób:

Telefon: 61 855 39 50
Email: privacy@merski.pl

Na jakie podstawie prawnej będziemy przetwarzać dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy tylko wtedy, gdy zaistnieje wyraźna podstawa prawna dla takiego działania.

Może nią być wyraźna Państwa zgoda na to, może być to niezbędne np. do zawarcia umowy bądź jej wykonania, uzasadniać może to przepis prawa, bądź nasz prawnie uzasadniony interes, o którym zostaną Państwo każdorazowo poinformowani.

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz jego skutki.

Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie Państwa zgoda - może być ona w dowolnym czasie cofnięta. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonaliśmy przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody konieczne będzie skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

W jakich celach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Każdorazowo cel ten wynikać będzie z okoliczności konkretnego przypadku. Ponieważ jesteśmy kancelarią prawną, najczęściej związane będzie to ze świadczeniem na Państwa rzecz pomocy prawnej. W takim przypadku udostępnione nam dane osobowe podlegać będą także tajemnicy zawodowej adwokata/ radcy prawnego.

Czy dane osobowe będziemy udostępniać innym podmiotom?

Z zastrzeżeniem szczególnych wymogów związanych z koniecznością zachowania tajemnicy adwokata/ radcy prawnego Państwa dane osobowe mogą być udostępniane niektórym podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi – np. wsparcia w zakresie IT. Dostawcy ci współpracują z nami w oparciu o zawarte umowy, które regulują zasady powierzenia im przetwarzania w naszym imieniu danych osobowych, i przetwarzają je wyłącznie w oparciu o te umowy i w zakresie wydawanych im przez nas poleceń.

Nasi dostawcy usług dobierani są szczególnie starannie. Dbamy o to, aby przestrzegali oni najwyższych standardów ochrony powierzanych im informacji.

Czy moje dane osobowe będąprzekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej?

Nie –Państwa dane osobowe nie będąprzekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

Okres przetwarzania (w tym przechowywania) Państwa danych osobowych będzie zwykle wynikał z przepisów prawa. Jeżeli zostaną one np. pozyskane przez nas w związku z zainteresowaniem pracą u nas – przetwarzać będziemy je nie dłużej niż do zakończenia konkretnej rekrutacji, w której bierzesz udział, chyba że udzielisz nam zgody na ich przetwarzanie także na potrzeby innych albo przyszłych rekrutacji.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Poza wspomnianym wyżej prawem cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przysługują Państwu:

Prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
Prawo sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych,
W przypadkach przewidzianych prawem – prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych,
W przypadkach przewidzianych prawem – prawo żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,
W przypadkach przewidzianych prawem – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,
W przypadkach przewidzianych prawem – prawo do przenoszenia dotyczących Państwa danych osobowych danych osobowych.
W jaki sposób mogę te prawa zrealizować?

Skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Jaki organ państwa nadzoruje zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych?

Od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą się z nim Państwo skontaktować i wnieść skargę, jeżeli uważają Państwo, że naruszamy prawo przy przetwarzaniu danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Zapewniamy, że wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czy moje dane osobowe będąprzekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej?

Nie –Państwa dane osobowe nie będąprzekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Insperktor danych osobowych: Jerzy Wilgocki, e-mail: jwilgocki@merski.pl

Ostatnio zmieniany środa, 9 września 2021